અપેક્ષા

દિલ તોડે ને દુઃખી કરે,
પોતાનાથી જે દૂર કરે.

મનની શાંતિ લઈ લે,
ને વળી ગજબના ખેલ ખેલે.

ઘણીવાર ઝઘડા કરાવી દે,
ને જબરદસ્ત અકળાવી દે.

કહેવાય છે ‘ અપેક્ષા’ એને,
ક્યારેક ઘણાને રડાવી દે.

એવું તો શું છે આ શબ્દમાં?
જે સંબંધોને હલાવી દે.

The Audio Version of ‘અપેક્ષા’

 

Share this:

16 thoughts on “અપેક્ષા”

Leave a reply