દિલ ખોલીને જે જીવે

સાથે મળીને રમતાતા,
ને માોજ મસ્તી ગાંડા જેવી કરતાતા.

રસ્તા પરને ગલી ખૂંચામા,
કાયનેટીક પર ફરતાતા.

સ્કૂલમાંથી ટીચર બોલાવેતો,
મમમી મને કહેતાતા.

મિત્રો સાથે મળી રોજ,
ખૂબ ધમાલ કરતાતા.

જીદ તમારી એટલી મીઠી,
સૌ એને પૂરી કરતાતા.

ગુસ્સો કરે કોઈજો તમને,
ખડખડાટ હસતાતા.

એ જ ખાસિયત તમારી,
સૌના દિલને જીતતાતા.

હંમેશાથી જ તે,
મમમીની લાડકા કહેવાતાતા.

યાદ કરીને જૂની વાતો,
પેટ ભરીને હસતાતા.

ગઈ જ્યારે દૂર તમારાથી,
ચિઠ્ઠી મને લખતાતા.

લાગણીઓ એકબીજાની,
કહ્યા વગર સમજતાતા.

આજે જ નહી તમે હંમેશા,
દિલ ખોલીને જીવો છો.

The Audio Version of ‘દિલ ખોલીને જે જીવે’

 

Share this:

10 thoughts on “દિલ ખોલીને જે જીવે”

Leave a reply