આવો મિત્ર કયાં મળે?

મિત્ર ઘણાં મળે તારા જેવા ક્યાં મળે?
ના રાત જુએ ના દિન, મદદ કરવા તતપર ક્યાં કોઈ મળે?

ગુસસાને હંમેશા છુપાવી હસતા લોકો ક્યાં મળે?
ના ગમતી વાતો પણ સાંભળીને ચૂપ રહેનાર ક્યાં મળે?

તારી મૂંઝવણ મારી મૂંઝવણ એમ સમજનારા ક્યાં મળે?
દૂર બેઠા હોય પણ હંમેશા સાથે રહેતા સરળ લોકો ક્યાં મળે?

વચન આપીને અંત સુધી મિત્રતા નિભાવનાર ક્યાં મળે?
મગજને શાંત રાખી નવું માર્ગદર્શન આપનાર ક્યાં મળે?

તુ આગળ વધે ને તારુ એક નામ થાય એવું કરનાર કયાં મળે?
અપેક્ષા વગર માંગણી પૂરી કરનાર કયાં મળે?

કૃષ્ણ સુદામા જેવી મિત્રતા આજે ક્યાં જોવા મળે?
અભિમાનથી કહી શકુ,
આ બધું મને તારી મિત્રતામાં હંમેશા જોવા મળે.

The Audio Version of ‘આવો મિત્ર કયાં મળે?’

 

Share this:

પ્રેમની વ્યાખ્યા

તમે હ્રદયના ઊંડાણમાં વસ્યા છો એવા કે,
યાદોનાં સ્પર્શથી અશ્રુઓ છલકાઈ છે.

પુષ્પની મહેંક જેવી આત્મીય વાતો,
ન સંભળાતા મન કરમાઈ છે.

પ્રેમથી ભરેલા છો એવા કે,
બસ એમાં જ આળટોવાનું મન થાય છે.

ગુણોના ભંડાર છો એવા કે,
અવગુણો અમારા શરમાઈ છે.

લાગણી તમારી અમો સર્વ પર,
હ્રદયને સ્પર્શી જાય છે.

રણકતો અવાજ અને હાસ્ય તમારુ ,
મનને પ્રોત્સાહિત કરી જાય છે.

જીવનની દરેક ખુશી અમને આપનારા,
તમારા પર જીવન નિછાવર કરવાનું મન થાય છે.

The Audio Version of ‘પ્રેમની વ્યાખ્યા’

 

Share this: