યાદોનો આલબમ

આજે તારા ફોટાને આલબમ લઈને બેઠી,
બાવીસ વર્ષની જાણે તારી સાથેની યાદો લઈને બેઠી.

પાના ફેરવતા મનમાં ખુશી તો,
અચાનક આંખમાં આસૂં લઈને બેઠી.

તારી દરેક ઉજવણીઓ જોઈ,
દિલનાં દરિયામાં લાગણીઓના મોજા લઈને બેઠી.

કેટલાય ફોટામાં તારી જીદ તો,
કેટલાયમાં તારી નાદાનીઓ લઈને બેઠી.

પપાનાં ખભા પર ચઢતા તો,
મને ઘોડો બનાવીને પણ બેઠી.

આજ ઘરમાં તારી સાથે દરેક પળોને જીવી,
હવે તને વળાવવાની તૈયારી કરવા બેઠી.

છલોછલ છે મન અને આંખો મારી,
કેમ કરીને વળાવીસ એ વિચારોમાં બેઠી.

તારા વગર દિવસો કેમ જશે મારા?
હકીકત તો આજ છે એમ કહીને મનને મનાવીને બેઠી.

આ સમય આટલો અઘરો કેમ છે?
કેમ તારી મજબૂત ‘મમ્મી’ એકદમ ઢીલી થઇને બેઠી.

યાદોનો આલબમ – Audio Version

Share this:

વાર નથી લાગતી

મૂંઝવણો તો કેટલીય આવે,
મનને શાંત થતા વાર નથી લાગતી.

સમય ભલેને સારો કે ખરાબ હોય,
એને બદલાતા વાર નથી લાગતી.

સંબંધોમાં જો ગાંઠ બંધાઈ જશે,
તો એને વેરવિખેર થતા વાર નથી લાગતી.

ખુલાસા જો પોતાના સાથે કરી લઈએ,
તો લાગણીઓને મજબૂત થતા વાર નથી લાગતી.

કડવા શબ્દો બોલવાથી,
દિલોને દુભાતા વાર નથી લાગતી.

નફરત અને ગુસ્સાને છોડી દે દોસ્ત,
ધબકતા હૃદયને બંધ થતા વાર નથી લાગતી.

વાર નથી લાગતી – Audio Version
Share this:

ધન્ય છે તને

જીવી રહ્યો છે રૂપાળી જિંદગી
છતા વિચાર કંઈક નવો કર્યો,
સરળ મજાનું જીવન છોડી
અઘરો માર્ગ પસંદ કર્યો,
ફોનમાં રમવાનો સમય હતો ને
હાથમાં તે ચરોવળો પકડ્યો,
સુંવાળી ચાદર અને પલંગ છોડી
સંથારામાં સૂવાનો નિર્ણય કર્યો,
ગાડી અને બૂંટ ચંપલનો ત્યાગ કરી
ઉઘાડા પગે ચાલવાનું પસંદ કર્યું,
ઇઝરાયલમાં મોટો થયો છતા
સંસ્કારોને તે તારા પકડી રાખ્યા,
દિલમાં માન છે તારા માટે હ્રિધાન,
તારા પ્રયત્નથી ધન્ય તે આખા પરિવારને કર્યો.

ધન્ય છે તને – Audio Version
Share this: