તારી યાદ

દિલને સમજાવું અઘરૂં થતું જાય,
જયાં તારી યાદ મારી આંખને ભીની કરી જાય.

લખવાની આદત કોણ જાણે કેમ છૂટતી જાય,
જયાં નજર સામે તું આવે તો કવિતા બની જાય.

કાશ ખોલીને મન થોડી વાત થઈ જાય,
જયાં સામે આવે તો કેમ ચૂપી છવાઈ જાય.

અંધારામાં બેઠી હોઉં તારી આહટ આવી જાય,
આવું સપનું મારા મનને ખૂબ રડાવી જાય.

ખોટું આમ દરેક વાતે લાગી ગુસ્સો કેમ આવી જાય,

લાગણી એટલી પણ ખોટી નથી કે તું ના સમજી જાય.

The Audio Version of ‘તારી યાદ’

Share this: