સમજે કોઈ જો મને!

સમય સાથે આગળ વધતી જાઉં છું ,
પરિસ્થિતિ ને ખુશી થી અપનાવતી જાઉં છું.
ક્યારેક હસાવે ને ક્યારેક રડાવે છે,
જિંદગી ને બસ આમ જીવતી જાઉં છું.
સંબંધોથી ડરતી નથી,
અપેક્ષાઓ થતા જ થોડી ખસી જાઉં છું.
અનુભવ એવા થયા છે કે,
પોતાનાથી જ આમ થોડી ડરી જાઉં છું.
સમય સાથે આગળ વધતી જાઉં છું.
દરેકને ન્યાય અપાતો નથી,
માટે જ કદાચ અણગમતી બની જાઉં છું.
સમજે જો કોઈ મને,
એનો સાથ જીવનભર નિભાવતી જાઉં છું.

The Audio Version of ‘સમજે કોઈ જો મને!’

 

Share this:

અચાનક

 

રસ્તામાં કોઈ મળી જાય અચાનક,
ને મનને ગમી જાય એ અચાનક!
બગીચામાં વીખરાયેલા ફૂલોની સુગંધ,
આવીને તારું નામ પૂછી જાય છે અચાનક!

તારે તો મલકાઈ ને મને જોઈ લેવું,
સમજણ ત્યાં બધી મારી ડૂબી જાય અચાનક!
જાગે જો તું પૂર્વમાં સૂર્યનાં બદલે,
સાચેજ દિવસ ઊગી જાય અચાનક!

બે-ચાર ક્ષણો આવે તારી યાદ જો લઈને,
ગઝલ બની જાય છે અચાનક!
નવી કોઈ ફૂલની કળી દેખાય ત્યાં,
મનમાં સૂતું કોઈ ઊઠી જાય અચાનક!

The Audio Version of ‘અચાનક’

 

Share this: