અઘરું કેમ?

કોઈના માટે સરળ
પણ મારા માટે અઘરું,
નવી જગ્યા અપનાવવી
એને ગમાડવી આટલી અઘરી કેમ?
મિત્રો તો ઘણા બની જાય
પણ જૂના વારંવાર યાદ આવે તો મનને મનાવવું કેમ??
મજાની મહેફિલો રોજ જામે
અને આમ એકલું લાગે તો જાહેરમાં રડવું કેમ?
આમ તો મજબૂત છું
છતા વારંવાર દિલ ઢીલું થઈ જાય તો એને વાળવું કેમ?
ભૂલવું છે તને એવું નથી કહેતી
પણ તારી યાદ દુખી કરી જાય તો રોજ હસવું કેમ?

The Audio Version of ‘અઘરું કેમ?’

 

Share this:

વિશ્વાસ ની ડોર

હું તારી ને તારી જ રહીશ,
શંકા કરશે તો હારી જઈશ.
સમજમાં તારી કે મારી,
ક્યાંક તો થોડી ગડબડ થઈ ગઈ.
આમ જો ચૂપ રહેશે તો ગાંડી થઇ જઈશ.
ખુલાસા કરવા પડે,
તો સંબંધમાં કચાશ રહી ગઈ.
વિશ્વાસની ડોર નાજુક છે,
તૂટી તો વેરવિખેર થઈ જઈશ.
ગેરસમજણથી કંઈ મળતું નથી,
લાગણી ને સમજતા મન દગો દઈ ગઈ.
મારામાં હું તને જીવું છું,
છૂટી તારાથી તો ખુદને જ ખોઈ દઈશ.

The Audio Version of ‘વિશ્વાસ ની ડોર’

Share this: