કર્મની કથની

દિવસો જ્યારે મજાના હોય સૌને ગમતા જાય,
કંઈક અણબનાવ બનતા દિલને અકળાવી જાય.

પોતાના જ્યારે ચાંપકો આપી જાય,
વિશ્વાસ કોના પર કરવો? એ જ વાત મનમાં ઘર કરી જાય.

ચિંતા આપણી જ વ્યક્તિની થાય ને રાતોની ઊંઘ ઉડાડી જાય,
મજબૂત વ્યક્તિ ને પણ અંદરથી ખોખલું કરી જાય.

કડવી વાતો એની દિલના ટુકડા કરી જાય,
કેમ આવું થાય છે એમાં મન ડૂબતુ જાય.

ને વળી હસતા-રમતા દિલ ખુશીથી ઝૂમી જાય,
અચાનક નવી સવાર નવી આશાઓ જગાવી જાય.

જીવનની આ જ સચ્ચાઈ છે એવું કંઈક સમજાવી જાય,
કર્મની કથની સૌને દર્પણ જરૂરથી બતાવી જાય.

The Audio Version of ‘કર્મની કથની’

 

Share this:

હિંમત બાકી નથી

એવું નથી કે તારી લાગણી ને સમજતી નથી,
પણ વાત હવે કંઈ મારા હાથમાં રહી નથી.

ઠપકા મારા કદાચ તને હવે ગમતા નથી,
પણ એની પાછળનો પ્રેમ કેમ તને દેખાયો નથી.

એવું નથી કે સપના સૌના પૂરા થતા નથી,
પણ કોઈને દુખી કરીને એને જીવાતા નથી.

ખુશી તને આપવામાં કોઈ કસર બાકી નથી,
છતાં મારા પ્રેમને સમજવામાં તે થોડી સમજણ રાખી નથી.

બોલવાનું મારું તને હવે ગમતુ નથી,
ને તુ રડી જાય તો મારું પણ મન શાંત રહેતુ નથી.

કેટલીય મહેનત કરી પણ લાગણી મારી દેખાતી નથી,
શું કરુ, તુ જ કહે હવે મારામાં કોઈ હિંમત બાકી નથી.

The Audio Version of ‘હિંમત બાકી નથી’

 

Share this: