થામીને રાખજે

તું હંમેશા મને હિંમત આપે
રસ્તો ના મળે તો માર્ગદર્શન કરાવે
ઢીલી પડુ ત્યાં જ સાર્થક બંને
વિશ્વાસ મારો કદીના તોડે
રક્ષા મારી પળ પળ તું કરે
નથી સમય એવો વિતાવતી ,
છતાં તું હંમેશા મને સાથે જ લાગે.
લાયક નથી તારા સ્નેહની ,
વહાલ તારો તો પણ વરસાવે.
આજીજી હવે એક જ છે તને
ભૂલથી છૂટી જાય હાથ તારો,

થામીને રાખજે તારી પાસે મને.

The Audio Version of ‘થામીને રાખજે’

 

Share this:

સરનામું બદલાયું છે

ઘરની દિવાલો વ્યથા પૂછે
આંસુ શાના તું વહાવે?
બાગમાં ઊગતા ફૂલો અચાનક,
દિલને કેમ રીઝાવે?
વીખરાયેલી ભીની ચાદર કહે,
મારો લગાવ તને આટલો સતાવે?
પડેલી તમામ વસ્તુઓનો સ્પર્શ ,
હવે છૂટતો કેમ લાગે ?
યાદોથી ભરેલું મન મારું,
ધૂ્સકે ધૂ્સકે કેમ રડે?
બેબાકળું મન એક જ વાત,
મને વારંવાર કરે…..
ઘર તો ઘર છે વહાલી
માત્ર તારું સરનામું બદલાયું છે.

The Audio version of ‘સરનામું બદલાયું છે’

Share this: