આઘાત

અચાનક એક પંખી ઊડી ગયું ,
ને હૃદયનાં ધબકાર વધી ગયા.
ગમતું કોઈ જતું રહ્યું ,
જાણે દુ:ખનાં પહાડ તૂટી પડ્યાં .
રાતે સૂતા ત્યારે કયાં ખબર હતી,
સવાર કંઈ આવી ભયંકર હશે?
એક જ પળમાં જાણે,
દુનિયા એની વેરવિખેર કરી જશે.
સવારે જેનું મુખ જોઈને ઊઠતા ,
આમ અચાનક અદ્રશ્ય થઈ જશે?
જીવ જેને માનતા હોઈએ,
એના વગર જીવન કેવું થઈ જતુ હશે?
આઘાત તારો છે આજે,
છતાં સૌના જીવને કેરી ખાતો હશે.

The Audio Version of ‘આઘાત’

 

Share this: