સરનામું બદલાયું છે

ઘરની દિવાલો વ્યથા પૂછે
આંસુ શાના તું વહાવે?
બાગમાં ઊગતા ફૂલો અચાનક,
દિલને કેમ રીઝાવે?
વીખરાયેલી ભીની ચાદર કહે,
મારો લગાવ તને આટલો સતાવે?
પડેલી તમામ વસ્તુઓનો સ્પર્શ ,
હવે છૂટતો કેમ લાગે ?
યાદોથી ભરેલું મન મારું,
ધૂ્સકે ધૂ્સકે કેમ રડે?
બેબાકળું મન એક જ વાત,
મને વારંવાર કરે…..
ઘર તો ઘર છે વહાલી
માત્ર તારું સરનામું બદલાયું છે.

The Audio version of ‘સરનામું બદલાયું છે’

Share this:

20 thoughts on “સરનામું બદલાયું છે”

Leave a reply