થામીને રાખજે

તું હંમેશા મને હિંમત આપે
રસ્તો ના મળે તો માર્ગદર્શન કરાવે
ઢીલી પડુ ત્યાં જ સાર્થક બંને
વિશ્વાસ મારો કદીના તોડે
રક્ષા મારી પળ પળ તું કરે
નથી સમય એવો વિતાવતી ,
છતાં તું હંમેશા મને સાથે જ લાગે.
લાયક નથી તારા સ્નેહની ,
વહાલ તારો તો પણ વરસાવે.
આજીજી હવે એક જ છે તને
ભૂલથી છૂટી જાય હાથ તારો,

થામીને રાખજે તારી પાસે મને.

The Audio Version of ‘થામીને રાખજે’

 

Share this:

14 thoughts on “થામીને રાખજે”

Leave a reply