પપ્પા મારા સૌને ગમે

સ્વભાવમાં સરળતા રમે
ને વાણીમાં મીઠાશ વરસે
લાડ સર્વ પર ખૂબ લડાવે
ધ્યાન દરેકનું પળપળ એ રાખે
પપ્પા મારા સૌને ગમે

‘ના’ કદી કોઈને ના કહે
પરિવારમાં જેમનો જીવ વસે
બાળક સાથે બાળક જેવા એ રહે
દરેકના દિલમાં એમનું ઘર એ વસાવે
પપ્પા મારા સૌને ગમે

પોતાને સૌથી છેલ્લે મૂકે
ચિંતા સૌની પહેલા એ કરે
જૂઠ કપટથી દૂર જે ભાગે
દુનિયા જેમને દિલથી માને
પપ્પા મારા સૌને ગમે

જિંદાદિલીથી જીવતા શિખવાડે
દયા ને પ્રેમ જેમના રગરગમાં વસે
સંસ્કારોની ભાતી અમ સૌને આપે
એવા પપ્પા મારા સૌને ગમે

The Audio Version of ‘પપ્પા મારા સૌને ગમે’

 

Share this:

24 thoughts on “પપ્પા મારા સૌને ગમે”

Leave a reply