જરા મુશ્કેલ છે

પહેલી જ નજરે હું તને ગમું જરા મુશ્કેલ છે,
મારો વાંકના હોય ને નમું જરા મુશ્કેલ છે!

ઢળતી સાંજે રાખી તારો હાથ મારા હાથમાં,
રોક મૂકવી મારા દિલ પર જરા મુશ્કેલ છે!

ઠંડા પાણીમાં પગ બોળીને નદી કિનારે બેસી,
તારા સ્પર્શ થી દૂર રહેવું જરા મુશ્કેલ છે!

આવી જાય તું અચાનક જો મારી સામે,
લાગણી મારી છુપાવવી જરા મુશ્કેલ છે!

તું નથી ને સારી યાદમાં આમ ગઝલ સર્જાય,
એ દુ:ખને હળવું કરવું જરા મુશ્કેલ છે!

The Audio Version of ‘જરા મુશ્કેલ છે’

 

Share this:

18 thoughts on “જરા મુશ્કેલ છે”

Leave a reply