કાગળનાં બે ટુકડા

એક સાબિતી તને હંમેશા,
મારે કેમ વળી આપવી પડે?
કેટલો પ્રેમ કરું છું,
એની શું કંઈ માહિતી આપવી પડે?
વીતાવેલી દરેક પળો મારા માટે,
માનિતી છે એની શું ખાતરી આપવી પડે?
આંખો મારી બધું બોલતી હોય,
શબ્દોથી શું રોજ તને સમજાવવી પડે?
ઝઘડાં તો દરેકના જીવનમાં થાય,
એના કારણે શું છૂટાં આપણે પડવું પડે?
લાગે છે ગમતી નથી હવે હું તને,
માટે જ શું તારે રોજ બહાના શોધવા પડે?
મોકલાવી દીધા કાગળનાં બે ટુકડા એણે,

ના કરવી હોયતો પણ શું મારે શાહી કરવી પડે?

The Audio Version of ‘કાગળનાં બે ટુકડા’

Share this:

18 thoughts on “કાગળનાં બે ટુકડા”

Leave a reply