હું અને આજનો સમય

આ આજનો સમય અને હું,
હું અને આ આજનો સમય
કોઈના રાહ છે પણ કોની?

આંખો રસ્તો તાકી રહી છે, પણ કેમ?
કોઈના વિના એકલડું લાગે છે, પણ તે કોણ?

કોઈ મનમાં ને મનમાં ઘૂંટાયા કરે છે,
જાણું છું છતાં કહી નથી શકતી,

વેદના એવી છે કે ચૂપ રહી નથી શકતી,
મન ભરાયું છે પણ રડી નથી શકતી,

જેની આશ છે તે સદા નિરાશા આપે છે,
કહું તો બદનામ થાય એ કોણ છે?

પણ જે છે તે એક પથ્થર છે એવું લાગી ગયું છે,
એ લાગવાનું કારણ મારું મન એને જાણી ગયું છે,
પણ કવિતાનો અંત કદાચ મારી તમન્નાઓનો અંત લાવશે એવું લાગી રહ્યું છે.

Share this:

4 thoughts on “હું અને આજનો સમય”

  1. This is really a perfect poem which is written perfectly. you are an awsome poet,perfectly can imagine d picture of time !!! Waiting for many more my beautiful Poet ??!!!

Leave a reply