પ્રેમ જ મારી ભાષા

મનમાં એક નહીં હજારો આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

ક્રોધ કપટથી દુર રહેવાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

ભૂખ્યાની ભૂખ તરસ્યાંની તરસ છીપાવાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

કંઈક ન​વું કર​વાની કરીને કંઈક બન​વાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

સપનાંઓ ઘણા છે મંજિલે પહોચવાની પૂરેપૂરી આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

ગયા વર્ષે ઘણું ફરી હજુ ફરવાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

હસતી-હસાવતી રહું એજ હંમેશા મારી આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

ઘણું ન​વું શીખી, હજુ ઘણું શીખ​વાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

પ્રેમ અને લાગણીથી દરેક ના મનમાં વસ​વાની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

ન થાય કોઇનું દિલ દુ:ખી મારાથી
એજ મારા દિલ ની આશા છે,
ન​વા વર્ષમાં પ્રેમ જ મારી ભાષા છે.

લાગણીનાં શબ્દોથી નીકીનીક​વિતાઓ લખ​વાની આશા છે,
સૌના મન જીતી સૌના મનમાં રહેવાની આશા છે,
બસ ન​વા વર્ષમાં સૌને પ્રેમ કરી પ્રેમથી રહેવાનીજ મારી ભાષા છે.

Share this:

11 thoughts on “પ્રેમ જ મારી ભાષા”

  1. Just wow loved to read all d stanza specially d last n yes my beautiful you will always stay n win everyone’s heart . Very Beautiful poem . ???

  2. Very good thought for new year. .. Love Is my language. .. I will also try for coming year..LOVE IS MY LANGUAGE. .good message for new year by your poem. ..keep it …keep writing. .live you always

Leave a reply