સમજ

સ્વભાવ થી હું શાંત નથી,
છતાં કયારેક ચૂપ થઈ જાઉં છું.

જ્યાં મજા ના આવતી હોય,
ત્યાંથી હું થોડી ખસી જાઉં છું.

હંમેશા ‘હા‘ પાડતી હતી,
પણ હવે ‘ના‘ પડતા શીખી ગઈ છું.

પારકી પંચાતમાં મજા નથી,
માટે જ ત્યાંથી ઊભી થઈ જાઉં છું.

લોકોની ચિંતા ખૂબ કરી,
મારી જિંદગી હવે મારી રીતે જીવી લઉં છું.

બીજા ભલે ઓળખે કે ના ઓળખે,
હું મને બરાબર સમજી જાઉં છું.

કોઈ કહે છે નફ્ફટ ને કોઈ કહે છે નટખટ,
એનાથી હવે હું પર થતી જાઉં છું.

The Audio Version of ‘સમજ’

 

Share this:

24 thoughts on “સમજ”

Leave a reply