યાદોનો આલબમ

આજે તારા ફોટાને આલબમ લઈને બેઠી,
બાવીસ વર્ષની જાણે તારી સાથેની યાદો લઈને બેઠી.

પાના ફેરવતા મનમાં ખુશી તો,
અચાનક આંખમાં આસૂં લઈને બેઠી.

તારી દરેક ઉજવણીઓ જોઈ,
દિલનાં દરિયામાં લાગણીઓના મોજા લઈને બેઠી.

કેટલાય ફોટામાં તારી જીદ તો,
કેટલાયમાં તારી નાદાનીઓ લઈને બેઠી.

પપાનાં ખભા પર ચઢતા તો,
મને ઘોડો બનાવીને પણ બેઠી.

આજ ઘરમાં તારી સાથે દરેક પળોને જીવી,
હવે તને વળાવવાની તૈયારી કરવા બેઠી.

છલોછલ છે મન અને આંખો મારી,
કેમ કરીને વળાવીસ એ વિચારોમાં બેઠી.

તારા વગર દિવસો કેમ જશે મારા?
હકીકત તો આજ છે એમ કહીને મનને મનાવીને બેઠી.

આ સમય આટલો અઘરો કેમ છે?
કેમ તારી મજબૂત ‘મમ્મી’ એકદમ ઢીલી થઇને બેઠી.

યાદોનો આલબમ – Audio Version

Share this:

30 thoughts on “યાદોનો આલબમ”

  1. I’m so emo listening to this poem! ?

    It’s overwhelming and bittersweet to know that your little girl is all grown up and getting married in just a few short weeks.

    More power to you dostar! ?

Leave a reply