તું મને મારો લાગે!

જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
કાળજામાં પડે એવી  ઠંડક તું  લાગે,
દરેક વાતો તારી મને વહાલી લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
મહેફિલોમાં તું મળતાવડો લાગે,
સ્વભાવથી આમ તું શાંત લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
એની તકલીફો તને તારી લાગે,
એની દરેક ખુશીમાં તારી ખુશી લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
એના ચહેરા પર છલકાતું સ્મિત તું લાગે,
સૌને સાથે રાખે એવો સમજદાર તું લાગે,
જ્યારે પણ મળું તું મને મારો લાગે!
રિશનાં રંગમાં રંગાયેલી પ્રીત લાગે,
હવે અમારા પરિવારનો ધબકાર તું લાગે,

જ્યારે પણ મળીએ તને તું અમારો લાગે!

The Audio Version of ‘તું મને મારો લાગે!’

Share this:

18 thoughts on “તું મને મારો લાગે!”

  1. Superb way to express your feelings for your son in law
    Heartily congratulations to u and your family 💐

Leave a reply