એકલતા લાગે છે વ્હાલી!

મહેફિલો મેં ઘણી માણી,
ને ભીડમાં પણ ઝૂમી ને નાચી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!
ભરી ભરીને થાકી થોડી,
જાણે સમજી ગઈ છું અંદરની વાણી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!
તને માની તારી દરેક વાતો ને માની,
લાગે છે ક્યારેક મારી તો ક્યારેક અજાણી,
એકલતા હવે લાગે મને છે વ્હાલી!
તણખો ઊડ્યો ને આગ લાગી,
સૌ સંબંધમાં છે આજ કહાની,
માટે જ એકલતા હવે લાગે છે મને વ્હાલી!
નથી તારો દોષ કે નથી મારો,
સૌએ હંમેશા પોતાની ચલાવી,
એકલતા હવે લાગે છે વ્હાલી!

The Audio Version of ‘એકલતા લાગે છે વ્હાલી!’

 

Share this:

12 thoughts on “એકલતા લાગે છે વ્હાલી!”

Leave a reply