નસીબ

કેટલીય આજે ચર્ચા થઈ,
નસીબ સાથે વાર્તાલાપ થઈ.
ગમતું થાય તો નસીબ સારા
અણગમતું થાય તો નસીબ ખારા.
સારું કંઈક થાય તો મારી વાહ,
નહીં તો મારી ઘાત.
કહી દીધું સરળતાથી એણે મને
જો થઈ જાય તારા કર્મો સારા,
હું ઊભો હોઈશ પડખે તારા.
જીવન જીવવાની રીત સારી,
કહેશે સૌ તને નસીબવાળી.

The Audio Version of ‘નસીબ’

Share this:

18 thoughts on “નસીબ”

Leave a reply