નીકીના દિલનો હાલ

લખવાની આદતે આપ્યું એક લક્ષ્ય મને,
નિસ્વાર્થ પ્રેમ થયો કાગળ અને પેન સાથે મને,
મળી મનની શાંતિ ને અંતરનો આનંદ મને,
બંધ આંખે જોયા જે સપના, ખુલ્લી આંખે વળગ્યા મને,
કવિતા ભલે મારી પણ આપ સૌએ શબ્દો આપ્યા મને,
ગદગદ હૈયું મારુ ઊંડાણથી માત્ર આભાર છે તમને,
હાથમાં છે “નીકીની કવિતા” તો ખુશીનાં આંસુ આવ્યા પાંપણે,
દિલમાં ઉભરાયો ઉલ્લાસ ગજબનો,
કેવી રીતે વ્યક્ત કરું નીકીનાં દિલનો હાલ તમને.

Audio Version
Share this:

33 thoughts on “નીકીના દિલનો હાલ”

  1. Amazing, One more rose added to the bouquet 💐of Poems , happy birthday my beautiful poetessss 🎉🎉🧿🧿🤗🤗❤️

  2. Very well expressed Nikki💕
    Many congratulations for this big day 💐💐And a very Happy Birthday to you😇

  3. So so proud of you!!! You’re an inspiration and my motivation to do great things in life ❤️ congratulations and thank you for showing us that it’s never too late to follow your dreams 😘

Leave a reply