મને ગમે છે


કારણ વગરની વાતો તારી,
સાંભળવી મને ગમે છે.

કહેલા તારા ટુચકાઓ પર,
હસવાનું મને ગમે છે.

પૂછે છે જ્યારે સારવાર મારી,
 ચિંતા તારી મને ગમે છે.

કંઈક સમજવા કલાકો વિતાવે,
ત્યાં સમતા તારી મને ગમે છે.

પ્રશ્નોથી ઘેરાયેલી હોઉં ત્યારે,
હાજરી તારી મને ગમે છે.

અપેક્ષા વગરની મિત્રતા તારી,
હંમેશા મારા દિલને ગમે છે.

મને ગમે છે – Audio Version
Share this:

24 thoughts on “મને ગમે છે”

  1. True friends are the ones who walk beside you in silence, yet speak volumes with their presence. 🌿

    What a beautiful poem! LOVE IT! 😍

  2. Awhhh what a sweet poem 💕,friend is a one soul abiding in two bodies!! Love it 🤩!! Touchwood to your friendship 🧿

Leave a reply