આદત છે મને..

કહી દઉં દિલની એક વાત તને,
તારા બનીને રહેવાની આદત છે મને..

જાણું છું, ઓછું બોલે છે તું,
છતાં તારા માટે કવિતા લખવાની આદત છે મને..

ભલેને થોડો ગુસ્સા વાળો છે,
પણ તારી સાથે હસવાની આદત છે મને..

જાણું છું કંઈક અલગ છે તું,
એટલે જ તો તારી સાથે સપના જોવાની આદત છે મને..

તને ખબર હોય કે ન હોય,
હવે તારી સાથે જીવવાની આદત છે મને..

આદત છે મને.. – Audio Version
Share this:

20 thoughts on “આદત છે મને..”

Leave a reply