ખુશ રહેવાની કળા

કેમ એ મને એકલો લાગતો?
પ્રેમ લાગણી થી ભર્યો ભર્યો,

નિસ્વાર્થ ભાવે સૌને સાચવતો.

ખુબ ઓછા મિત્રો એ રાખતો,

જિંદગીને પોતાની રીતે એ માણતો.

દિવસ રાત ખુબ મહેનત કરતો,

સૌને દિલમાં વસાવી ખુશ રહેતો.

ઓછું બોલી ને ઘણું સમજતો,
પોતાની મસ્તી માં રચ્યો મચ્યો ,

દિલ ખોલી વ્હાલ વરસાવતો.

અપેક્ષા વગર ની જિંદગી એની,

બસ આપવાની આદત રાખતો.

ભીડથી થોડો દૂર રહેતો,
જે એને ઓળખે એને એ ખુબ ગમતો,

શું એકલો હતો માટે એ આટલો ખુશ રહેતો?

The Audio Version of ‘ખુશ રહેવાની કળા’

 

Share this:

12 thoughts on “ખુશ રહેવાની કળા”

Leave a reply