મોજ કરીને બસ જીવી લે

સરળ ને મજાનું છે આ જીવન,
શાના માટે અઘરું બનાવે છે?

બેમતલબની વાતોમાં તું,
ખુદને શાને ગુમાવે છે?

દેખાદેખીથી ભરેલી છે આ દુનિયા,
તારી ઉંઘ કેમ બગાડે છે?

ઈર્ષા તો ખુબ કરશે લોકો,
ખુદ ને આમ કેમ ફસાવે છે?

સાથે કઈ લઇને નથી જવાનું,
એની પાછળ આમ કેમ ભાગે છે?

શાંત રીતે એક વાત વિચારી લે,
મન અને મગજ ને આમ તું કેમ રમાડે છે?

સરળ ને મજાનું છે આ જીવન,
મોજ કરીને બસ જીવી લે.

The Audio Version of ‘મોજ કરીને બસ જીવી લે’

 

 

Share this:

16 thoughts on “મોજ કરીને બસ જીવી લે”

Leave a reply