નસીબદાર તો હું જ છું

મનમાં મલકાઈ ને ખડખડાટ હસતા,
ખુબ ચાહું છું તને બસ એમ કહીશ.

જીવનસાથી ને મિત્ર બંને તું મારામાટે,
હંમેશા મને સમજે છે એમ કહીશ.

ગુસ્સો ભલે ક્યારેક વધારે હોય,
પણ તારા પ્રેમ ના તોલે કંઈજ નથી એમ કહીશ.

અકળામણ દરેક સંબંધોમાં થોડી થવાની,
મનાવવાની કળા તારી ગજબની છે એમ કહીશ.

ગાંડી ઘેલી છે આ નીકી તારી,
મારા ગાંડપણ ને તુજ ઝીલી શકે એમ કહીશ.

ભલે કેટલા પણ કામમાં વ્યસ્ત હોય,
મારા માટે સમય હંમેશા હોય એમ કહીશ.

હાથ ની રેખાઓ ભલે ને તારી ગાઢ છે,
નસીબદાર તો હું જ છું એમ કહીશ.

લગ્ન ને ભલે કેટલા વર્ષો વીત્યા,
સૌને લાગે છે નવા પરણેલા એમ કહીશ.

The Audio Version of ‘નસીબદાર તો હું જ છું’

 

Share this:

26 thoughts on “નસીબદાર તો હું જ છું”

      1. Wish you a very happy anniversary both of you and I love your poem inspir women thanks Nikki keep sending all the best have a great time and enjoyed throughout the life

    1. Beautifully expressed your feelings into words God bless you both with many more years of togetherness 😘🧿

  1. Love it , I think you can make a poem on any topic , God has given you this ability and you are flourishing it . 👏

Leave a reply