ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ

સમયને વળગીને આ ક્ષણને જીવી લઈએ,
એકવાર નહીં વારંવાર કીધુ ચાલોને જીવી લઈએ!

દલીલોને તરકો ખૂબ કર્યા થાક હવે ભાઈ,
સરળતાથી સૌ સાથે જીવી લઈએ!

કુદરત સાથે કેટલી કરી રમત આપણે,
થોભી જા દોસ્ત દિલથી હવે જીવી લઈએ!

અનુભવીને આ એકાંતના દિવસો,
મળતી શાંતિમા જીવી લઈએ!

શું મેળવવા આટલું દોડ્યા આપણે,
જે છે બસ હવે એમાં થોડું જીવી લઈએ!

કોરોના એ ભલે કર્યો કહેર જગ સાથે,
મળેલો આ સમય પરિવાર સાથે જીવી લઈએ!

હું નહીં આપણે બધાં જ થંભીને,
આ સમયને વળગીને ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ!

The Audio Version of ‘ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ’

 

Share this:

16 thoughts on “ક્ષણે ક્ષણ જીવી લઈએ”

  1. Wow, You r too positive, Poem itself shows how much positivity you have in you my beautiful😘❤️, Tc n b safe , liked a lot your this poem too!!!

Leave a reply