જીવનની ડોર

વિખરાયેલા પાંદડાનો કેસરી ગાલીચો છે,
પાનખર ની આ ઋતુ મારા મનને ગમે છે.
ઝરમર ઝરમર પાણી ના ટીપાં છે,
આ ભીનાશ મનને પણ ભીનુ કરે છે.
શિયાળાની ઠડંક તનને ધ્રુજાવી ગઈ છે,
અંધારું હવે જલ્દી થઇ જાય છે.
કાગળ પર શબ્દો આંસુ બની વહે છે,
તારી રાહ મને ખૂબ અઘરી લાગે છે.
ઋતુઓ જાણે વીત્યા કરે છે,
વીતેલી વાતો બસ યાદ કરાવ્યા કરે છે.
શ્વાસોશ્વાસ ની ક્રિયા ઘટ્યા કરે છે,

જીવનની ડોર તને જોયા વગર હવે છૂટ્યા કરે છે.

The Audio Version of ‘જીવનની ડોર’

 

Share this:

20 thoughts on “જીવનની ડોર”

Leave a reply