હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું

કરતા કરતા પ્રેમ તને,

હું મને જ ભૂલી જાઉં છું.

તારી દરેક ખુશી માટે,
થોડી ગાંડીઘેલી થઈ જાઉં છું.

તારા નાના કોમળ હાથો માં,
મારું જીવન જીવી જાઉં છું.

બાળપણની વાતો તારી,
યાદોમાં વસાવતી જાઉં છું.

ઊંઘના આવે ક્યારેક,
વળગીને તને સૂઈ જાઉં છું.

ઢપકો ક્યારેક તને આપું તો,
એકલામાં ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી જાઉં છું.

સપનાઓ જ્યારે તૂટે મારા,
તને જોઈ હિમંતથી ઊભી થઈ જાઉં છું.

કરું છું એટલો પ્રેમ તને કે,
હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું.

The Audio Version of ‘હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું’

Share this:

19 thoughts on “હું ખુદને ભૂલી જાઉં છું”

Leave a reply