હું જ હોંશિયાર!

આવું બધાં કેમ માને છે હું જ હોંશિયાર,
કોઈપણ વાત કરતાં હોય તો સમજે હું હોંશિયાર!

સલાહ અને સૂચનો ખૂબ સાંભળ્યા છે મેં,
આમ જ નથી બન્યો રખડવામાં હું હોંશિયાર!

વાત કરવાની કળા હતી કંઈ ગજબની કે,
ખબર જ નહીં પડી કે બની ગયો લપસવામાં હું હોંશિયાર!

શબ્દો સાથે કંઈ ગજબનો નાતો છે,
ના બોલાયેલા શબ્દોને વળી સમજવામાં હું હોંશિયાર!

જેને માનું સર્વસ્વ છતાં પણ લાગે હું જ સારો,
જુઓને,માટે જ આંખ આડા કાન કરવામાં હું હોંશિયાર!!

The Audio Version of ‘હું જ હોંશિયાર!’

 

Share this:

14 thoughts on “હું જ હોંશિયાર!”

Leave a reply