જિંદગીને કેમ જીવવી

નથી જન્મ તારા હાથમાં,
કે કયાં છે મરણ તારા હાથમાં.
જિંદગીને કેમ જીવવી,
માત્ર છે તારા હાથમાં.
લખીલે બે ચાર સારા શબ્દો,
જે રહી જશે તારી યાદમાં.
ભરી ભરીને કેટલું ભરીશ,
તારા આ નાનકડા હાથમાં.
પળમાં છોડી દેશે તને શ્વાસ તારા,
શાને રહે છે તું આટલા તાનમાં.
જગ્યા કરીલે થોડી સૌના દિલમાં,
એ ચોક્કસ થી છે તારા જ હાથમાં.

The Audio Version of ‘જિંદગીને કેમ જીવવી’

 

Share this:

14 thoughts on “જિંદગીને કેમ જીવવી”

Leave a reply