એક અરજી

એક અરજી છે મારી માની લેજો,
ક્યાંક ક્યારેક એકલા ફરી લેજો!

કોઈની આંખમાં ક્યારેક કૂદી પડજો,
ડૂબી ન શકો તો ત્યાં તરી જોજો! 

ગમે ત્યારે ઊગજો ને ખીલજો,
સમય આવે ત્યારે સદા ખરી લેજો!

હસતા હસતા ભલે ને ક્યારેક પડજો,
બે ઘડી કોઈને થોડું હસાવી લેજો!

કવિતાઓ કેટલી પણ વાંચો,
ભાવ એમાં રહેલા જરૂરથી સમઝી લેજો! 

The Audio Version of ‘એક અરજી’

 

Share this:

16 thoughts on “એક અરજી”

Leave a reply