જરૂરી છે!!

વાણીમાં મીઠાશ સારી કહેવાય,
પરંતુ શબ્દોમાં સત્ય હોવું જરૂરી છે!

સૌને પ્રેમ આપવો કહ્યું છે,
મારા હિસાબે પ્રેમમાં વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે!

સાંભળવું સૌને કહ્યું છે,
પણ કોઈની બુરાઈ ના હોય જરૂરી છે!

સ્વભાવ શાંત હોય તો ભલે,
વિચારોમાં સરળતા ખૂબ જરૂરી છે!

હંમેશા હસતા રહો કહ્યું છે,
પરદુ: સમજવું એટલું જરૂરી છે!

લખવા માટે તો ઘણું લખી શકાય,
એનો અર્થ સમજી જીવનમાં ઉતારવું ખૂબ જરૂરી છે!

The Audio Version of ‘જરૂરી છે!!’

Share this:

16 thoughts on “જરૂરી છે!!”

Leave a reply