ધન્ય છે તને

જીવી રહ્યો છે રૂપાળી જિંદગી
છતા વિચાર કંઈક નવો કર્યો,
સરળ મજાનું જીવન છોડી
અઘરો માર્ગ પસંદ કર્યો,
ફોનમાં રમવાનો સમય હતો ને
હાથમાં તે ચરોવળો પકડ્યો,
સુંવાળી ચાદર અને પલંગ છોડી
સંથારામાં સૂવાનો નિર્ણય કર્યો,
ગાડી અને બૂંટ ચંપલનો ત્યાગ કરી
ઉઘાડા પગે ચાલવાનું પસંદ કર્યું,
ઇઝરાયલમાં મોટો થયો છતા
સંસ્કારોને તે તારા પકડી રાખ્યા,
દિલમાં માન છે તારા માટે હ્રિધાન,
તારા પ્રયત્નથી ધન્ય તે આખા પરિવારને કર્યો.

ધન્ય છે તને – Audio Version
Share this:

12 thoughts on “ધન્ય છે તને”

  1. Anumodna 🙏best wishes to Hridhaan for his updhaan 🙏aatli nani unmare maan thavu updhan karva nu paan thavu ena mate Khub Anumodna 🙏boy o boy 🙏🙏🙏

Leave a reply