ચાહત

મારી આંખ ખુલે, અને સામે હોય તું.
સવારે ચાલવા જાઉં , પડછાયામાં દેખાય જાય તું.

વરસાદનાં ટીપાં પડે, સ્પર્શી જાય તું.
જમવાં બેસુ, પહેલો કોળિયો જમાડી જાય તું.

મારી આંખોથી તારી યાદ વહે, એને લૂછી જાય તું.
ઊંઘ આવી જાય અને દરેક સપનામાં હોય તું.

હું ખુશ હોઉં, મારી ખુશી હોય તું.
આ પેન-પેપરની જેમ કાશ હંમેશાં મારી પાસે હોય તું.

મારા કરેલા ચિત્રોનાં, દરેક રંગમાં હોય તું.
ચાહું તને, બસ મારી ચાહતમાં રંગાઈ જાય તું.

કવિતા ભલે નીકીની હોય,
પણ એના શબ્દોમાં દેખાય જાય તું.

Share this:

6 thoughts on “ચાહત”

  1. This Poem is really really good , Full of true love and affection .you r a well talented poet my beautiful Nikkiben???y

Leave a reply