તમને જોઈને પ્રેમ શીખ​વા જેવો લાગે છે

તમારો સાથ એક સથવારા જેવો લાગે છે,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

લાગણીનાં શબ્દો વગર પણ હરયો-ભરયો લાગે છે,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

તમારા મીઠાં ઝગડાંમાં પણ મીઠાશ લાગે છે,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

એક-મેકની ચિંતા કરતાં, હૂંફથી ભરેલો લાગે છે,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

તાલ અને રાસમાં બંને, જય જય શિવ શંકર જેવા લાગો છો,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

દિલમાં વસાવ્યા અમ સૌને, મન મોટું હમેશાં રાખો છો,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

બચ્ચી બચ્ચી કરતાં, કદી ના થાકતાં વરસાદ જેવા લાગો છો,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

તમારો સાથ એક સથવારા જેવો લાગે છે,
તમને જોઈને પ્રેમ શીખવા જેવો લાગે છે.

પ્રેમનાં અર્થની સમજમાં હું નાદાન છું એવું લાગે છે,
પણ તમને જોઉં તો પ્રેમ કરવા જેવો લાગે છે.
ખોટું નથી કહેતી પપ્પા-મમ્મી,
આજે પણ તમને જોઈને પ્રેમ સાચે જ શીખવા જેવો લાગે છે.

Note: I wrote this poem for my mother-in-law and father-in-law’s wedding anniversary this year. Those who know them personally would know few words/sentences I have written above. So if you are one of them and have understood those words/sentences, do let me know in comments below. 🙂

Share this:

8 thoughts on “તમને જોઈને પ્રેમ શીખ​વા જેવો લાગે છે”

  1. Oh my god !!again this is fabulous. i love your work. Superbly expressed ,my all tym beautiful Romantic poet . Loved each and every line of dis poem !!!???

  2. Nikki ur simply amazing specially jay jay sub sankhar is one of their favourite song and we always used to saw them dance by playing that song so it’s amazing u write that matter in poem

Leave a reply