​તને જ માંગી લઉ છું

ચિત્રકાર નથી પણ ચિત્ર તારું દોરી લઉ છું ,
સંગીતકાર નથી પણ ગીત તારું ગાઈ લઉ છું ,
શબ્દો મળે કે ના મળે કાગળ પર તને લખી લઉ છું ,
ઊંઘ ના પણ આવે તો તારી સપના જોઈ લઉ છું
બે પ્રેમીને સાથે જોઈ સ્મરણ તારું કરી લઉ છું ,
ભૂલવાની આ કોશિષમાં યાદ તને કરી લઉ છું,
પાગલ કહે છે દુનિયા મને પણ પાગલપનમાં જીવી લઉ છું ,
બંધ આ દરવાજા તારા માટે જ ખોલી લઉ છું ,
ધડકતા આ દિલનો કેમ જાણે ધબકાર તને માની લઉ છું ,
પ્રેમ તું કરે કે ના કરે પ્રેમ ભરપૂર તને કરી લઉ છું ,

મારી પ્રાર્થનાઓમાં પ્રભુ પાસે હંમેશા તને જ માંગી લઉ છું.

The Audio Version of ‘​તને જ માંગી લઉ છું’

Share this:

22 thoughts on “​તને જ માંગી લઉ છું”

Leave a reply