પ્રેમ તો હું પણ કરું છું

યાદ એની આવે ને તું રડી જાય,
ખાવા બેસેને કોડયો હાથમાંથી છૂટી જાય,
સપના એ તારા વેરવિખેર કરી જાય,
કસમો ખાધેલી આમ એ બધી તોડી જાય,
પ્રેમની તારા સાવ આમ મજાક બનાવી જાય,
હસવાનું તારું અચાનક આમ ખોવાઈ જાય,
દુ:ખમાં એના તું ચુપચાપ થઈ જાય,
લાગણી દુભાઈ ને તું આમ તૂટી જાય,
તને બેહાલ જોઈ મારુ મન પણ રડી જાય,
પડખે હંમેશા ઊભી છું બસ તને દેખાય જાય,
અરે,

પ્રેમ તો હું પણ કરુ છું કાશ હવે તું સમજી જાય.

The Audio Version of ‘પ્રેમ તો હું પણ કરું છું’

Share this:

16 thoughts on “પ્રેમ તો હું પણ કરું છું”

Leave a reply