દર વરસનાં ધ્યેય નક્કી કરીએ

_____ઘણા કહે છે સપના તો મોટા જ જોવા અને હું પણ કહુ છું સપના તો મોટા જ જોવા પણ એની પાછળ સમય આપવો અને સમય મર્યાદા નક્કી કરવી. સમય નક્કી કરીશું તો આપણી એના તરફની મહેનત એ દિશામાં વધશે.

_____દા.ત. ૧) શરૂઆત કરો દરરોજ થી.. નાની નાની વાતો પેપર પર લખો. આજે આખા દિવસમાં તમારો શું શું કામ કરવા છે અને જે કામ રહી જાય next day સૌથી પહેલા પૂરા કરવા. આવી જ રીતે દર મહિનાના અને પછી દર વર્ષના goals નક્કી કરો અને બેસીને નક્કી કરો કે એને પૂરા કરવા તમને કઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ ની જરૂર છે , માના એટલું અઘરું નથી પણ આપણી આળસના કારણે આપણે આપણા ધ્યેયથી દૂર રહીએ છીએ.

_____૨) તમારો goal 5 kg વજન ઉતારવાનો છે, તો શરૂઆત તમારા ખોરાકથી થશે પણ તમે ચાર હાથે બધુ જ ખાશો અને શરીર પાછળ કોઈ મહેનત કરશો નહી તો પેપર પર લખવાથી goal પૂરા નથી થતા. પરંતુ વારંવાર એને વાંચવાની એના તરફ ખેંચાણ થાય છે અને એને પૂરા કરવાની મહેનત શરૂ થાય છે.

_____૩) મારે એક letter લખવો છે તો એના માટે પેપર પેન જોઈશે અને તમે શોધીને લઈને બેસસો તો શરૂઆત automatic થઈ જશે.

_____ધ્યેય નક્કી કરો પછી તને આગળ કેવી રીતે વધશો. Universe તમને જરૂરથી guide કરશે. પરંતુ તમારા priority listમાં એ હોવું ખૂબ જરૂરી છે . નવા વર્ષ ની શરૂઆતથી વધારે નહી ૩ goals નક્કી કરો, ભલે ખૂબ મોટા નહી નાનાથી શરૂઆત કરો. તમારો પ્રયત્ન એની તરફ શરૂ કરો.

_____All the best! તમારી wishes ની જરૂર મને પણ છે તો મને all the best કહેવાનું ભૂલતા નહી.

Thank you.

The Audio Version of ‘દર વરસનાં ધ્યેય નક્કી કરીએ’

Share this:

11 thoughts on “દર વરસનાં ધ્યેય નક્કી કરીએ”

Leave a reply