સરળ નથી

તારા મનમાં શું ચાલે છે,
એ સમજવું મારા માટે સરળ નથી…

દુઃખ થાય જ્યારે પોતાનાથી જ,
મનને મનાવવું સરળ નથી…

ના ગમતું થતું જોઈને હવે,
ચૂપ રહેવું સરળ નથી…

કોઈ કંઈ કારણ વગર જ બોલી જાય,
તો સાંભળવું સરળ નથી…

ગાંઠો પડી જાય જો સંબંધોમાં,
એને ખોલવી સરળ નથી…

પ્રેમ ભલે ને કેટલું કરું તને,
કેમ સાબિત કરવો સરળ નથી?

સરળ નથી – Audio Version
Share this:

28 thoughts on “સરળ નથી”

Leave a reply