એક ચિઠ્ઠી તારા નામે

તારી સાથે અલગ નો સંબંધ છે મારે,
દરેક પ્રશ્નનો જવાબ છે માત્ર પાસે..

ભીડમાં કે એકાંતમાં,
હોય છે તું હંમેશા મારી સાથે..

ઘેરે છે કાળા વાદળો જ્યારે,
પડછાયો બનીને હોય છે તું મારી કાજે..

આંખો થઈ જાય જો ભીની ક્યારેક,
લુછે છે પ્રેમથી તું એને તારા જ હાથે..

જોઈ શકું છું લાગણી તારી,
રાખે છે હંમેશા તારો હાથ મારા માથે..

અટવાઉં દુનિયામાં જ્યારે,
લખી લઉં છું એક ચિઠ્ઠી હું તારા નામે..

જવાબ તરત જ આવી જાય છે,
ચિંતા ના કર હું છું તારી સાથે.

એક ચિઠ્ઠી તારા નામે – Audio Version
Share this:

16 thoughts on “એક ચિઠ્ઠી તારા નામે”

  1. Your poem’s got me thinking if God’s inbox is overflowing with all these heartfelt messages! ❤️

  2. Super msg to god in form of poem with so emotional n ❤️wordings!! Stay blessed always Nikkiben 🤗!!

  3. great poem for God who is creator n mentor of this beautiful world wid beautiful poet like u

Leave a reply