પ્રિયતમ 

શણગાર કરી લીધા તારી આવવાની ખબરમાં,
કરાવી લીધી તૈયારીઓ મેં ગજબના હરખમાં,
વાનગીઓ બની આજે બધી આજે તારા જ સ્વાદમાં,
શણગાર્યા છે ફૂલોથી ગલી ખૂંચા તારા આવકારમાં,
ગાલીચો પાથરયો લાલ રંગનો તારા પ્રવેશમાં,
નાચી રહ્યું છે નગર આજે સારા સમાચારમાં,
ને ઝૂમી રહી છું હું કંઈક અલગ જ તાનમાં,
પ્રિયતમ બધું જ થતે જો હું ના હોતે મારી જ કબરમાં,

લઈને જઈ રહી છું મારા દરેક સપના હવે એક સફેદ ચાદરમાં.

The Audio Version of ‘પ્રિયતમ’

 

Share this:

12 thoughts on “પ્રિયતમ ”

Leave a reply