મક્કમ મન

હસીલે જિંદગી આજે મારા પર,
આજનો દિવસ તારો છે.

રમીલે આ લાગણીઓ સાથે,
કારણ નાદાનીઓ તો મારી જ છે.

હિંમતથી અડગ ઊભી છું હું આજે,
કારણ મારામાં તાકાત હજુ બાકી છે.

નથી તૂટી જતી તારી પરીક્ષાઓથી,
કારણ વિશ્વાસ મને મારા પર છે.

છલકાઈ છે આંસૂની ધાર,
આજનો દિવસ ભલેને તારો છે.

ખડખડાટ હસતા પણ જોઈ લેજે મને,
એ આવડત હજુ મારામાં બાકી છે.

હાર નથી માની કદી કે માનીશ પણ નહી,
એ જ લખાણ મારુ કોરા કાગળ પર છે.

સવાલ તું જ પૂછશે ને જવાબમાં તું જ કહેશે,
બસ જા આજથી દિવસ હવે તારો છે. 😊

The Audio Version of ‘મક્કમ મન’

 

Share this:

28 thoughts on “મક્કમ મન”

  1. Strongness of mind n inspirative poem !! Stay blessed truly meant for one who’s is not strong , you n your poems r inspirations for others beautiful 💗💗💗😘

  2. Wow really loved it and it is so true if one stays strong in trying times everything just starts falling in place 👌🏻

Leave a reply