એક આહ

નથી તારો વાંક નથી મારો વાંક,
છૂટી ગયો સમય સાથે એકબીજાનો સાથ.

હારીને માની ગયી બસ આ એક વાત,
ન હતી તારી રેખાઓ મારા હાથ.

સમજાતી નથી આ નસીબની વાત,
બસ બાંધી ના શક્યા એક મીઠી ગાંઠ.

ના થઇ સકી તારી છે દુઃખની વાત,
અપનાવીશ આ હકીકત હિમ્મતથી હું આજ.

ના ભૂલીશ આપેલી તારી યાદ,
ભલેને પકડ્યો તે બીજાનો હાથ.

દિલથી નીકળેછે બસ એજ આહ,
ખુશ રહે બસ તું એની સાથ.

લોકો કહે છે ને માની ગયી છું આ સાધ,
જે થાય છે સારા માટે જ થાય છે જાન.

The Audio Version of ‘એક આહ’

Share this:

16 thoughts on “એક આહ”

  1. Sad and deep but it’s superb . There is something about the way you put down your words.Mast che .Thank you for sharing😊 my beautiful poet😘.

Leave a reply