જીવ તારે….

ઉદાસી તો આવે ને જાય જીવ તારે હસતા રહેવું,
રાગ આવે કે ના આવે ખુશીના ગીત તારે ગાતા રહેવું,
અબોલા કોઈના પણ હોય જીવ તારે બોલતા રહેવું,
રાત કેવી પણ કડવી હોય સવાર સુગંધિત બનાવતા રહેવું,
ખાલી હાથે આવ્યા ખાલી હાથે જવાના હંમેશા યાદ કરતા રહેવું,
ઝઘડા તો વળી થયા કરે સ્વભાવને શાંત તારે રાખતા રહેવું,
કાલની ચિંતા છોડી આજને તારે માણતા રહેવું,
જો હોય થોડું તારી પાસે તો થોડું સોને આપતા રહેવું,
દિલ દુભાય કોઈનું તો જીવ તારે માફી માંગતા રહેવું,
જે આપીશું એ જ મળશે એ હકીકત માનતા રહેવું,
કંઈ નહી તો જીવ તારે સૌના પર ભારોભાર પ્રેમ વરસાવતા રહેવું.

The Audio Version of ” જીવ તારે”

 

Share this:

28 thoughts on “જીવ તારે….”

  1. Jordar Super , no words , can’t imagine your way of writing poem , words you put , d subject d feeling just awesome my beautiful Poet , ❤️ed a lot lot lot 😘🤗!!words touched my heart😢🙏🏻

      1. Superb poem it is niki di… Very very inspiring n true… Everyone shud understand its deep meaning and try to follow it in life… Keep writing such poems n keep inspiring us always.. thank u so much niki di…

Leave a reply