હું ચાહું છું તને

હાસ્યનાં ફૂલ ઝરતા દેખાય છે મને,
શું મારી નજરથી કાંટા વાગે છે તને?
અદાઓ પર મરવાનું મન થાય છે મને,
શું બચાવવાની ઇચ્છા થાય છે તને?
પ્રેમનાં સૂરો ડોલાવે છે મને ,
શું એ સૂર નથી સંભળાતા તને.
લહેરોમાં સુગંધ તારી આવે છે મને,
આ લહેરોમાં જ ડુબાડીશ હું તને.
મારી આ લાગણી નહી સમજાય તને,
એકવાર આવીને પૂછીતો જો તું મને.
એકવાર તો હસીને જો તું મને,
ફૂલોથી વધાવી લઈશ હું તને.
મારામાં શું ખૂટે છે તને,
નફરતમાં પ્રેમ દેખાય છે મને.
‘ના’ કહીને ડુબાડીશ તું મને,
કે ‘હા’ કહીને તારીશ તું મને.
તારી નિર્દોષતા ગમે છે મને,
ઝંખે છે મારા નયનો જોવા તને.
નેનોના બાણ તારા વાગે છે મને,
મારા પ્રેમની કદર સમજાય છે તને?
તારામાં કંઈ ખામી દેખાય ના મને,
શું મારામાં કંઈ સારું દેખાય છે તને?
‘હા’ કહીશ તો “નિભાવીશ” તને,
‘ના’ કહીશ “પુજીશ” તને,
શા માટે કરે છે ‘નફરત’ તું મને,
ગમે તેમ તોય હું ચાહું છું તને,
“ હું ચાહું છું તને”

Share this:

17 thoughts on “હું ચાહું છું તને”

  1. Hu farivar prem ma nai padis, e mane khabar hati. Pan hu khoto hato. Tamari Kavita na shabdo ane eni lagni sathe prem Thai Jase, evu lage Che. ?

  2. Wow , v talented my beautiful poet , each words of this poem took my breath away, full of romantic words ???. Sorry for delay !!

Leave a reply