એક ગઝલ

મારી આંખના આંસુને સુકાવી દે તું,
મારી આ ગઝલને ગીત બનાવી દે તું,
દિનરાત તારી તસવીર જોઈ થાક્યા આ નયન
એને આ દિલમાં કાયમી અંકિત બનાવી દે તું,
મુરઝાયેલા ફૂલને, ઊજડેલા ઉપવનને,
ફરી એકવાર પુલકિત બનાવી દે તું.
જીવન કેરી છે આ સરગમ વેરણ-છેરણ,
અર્પી તારો સૂર એને સંગીત બનાવી દે તું,
સમયના હાથે હું હારી ગઈ આ જિંદગીને,
મારી એ હારને જીત બનાવી દે તું,
મારી આ ગઝલને ગીત બનાવી દે તું.

Share this:

19 thoughts on “એક ગઝલ”

  1. Keep it up Nikki this was awesome, ghazal is difficult to write , but u have written well with perfect expression and rhymes.

Leave a reply