યાદ આવશે

કોયલ નો મીઠો કલરવને
સાથે વાત તો ચાર વાગ્યાનો ઘંટ યાદ આવશે!

નાસ્તાની ડીશ લઈને 
દિવાલ પર લખેલો 107 નંબર યાદ આવશે!

ચાલતા ચાલતા સવારના 
સંભળાતા ગુરુજીના દુહા યાદ આવશે!

મૌન લઈને જેની સાથે રહી 
એ સૌના ચહેરા યાદ આવશે!

100 જણા મળીને ધ્યાનમાં કલાકો બેસતા 
ને વળી જે ઉર્જા મળતી ખૂબ યાદ આવશે!

આ વીતેલા દસ દિવસની તમામ વાતો 
ને ગુરુજીના પ્રવચન યાદ આવશે!

મારા જ મન સાથે વિતાવેલો સમય 
એને એકાગ્ર કરવાના પ્રયત્નો યાદ આવશે!

ખાલી હાથે ગઈ  હતી 
કેટલું જ્ઞાન લઈને આવી મને ખૂબ યાદ આવશે
મને ખૂબ યાદ આવશે !

યાદ આવશે – Audio Version
Share this:

35 thoughts on “યાદ આવશે”

  1. Yes vipasna is very good experience to have it. i can see in your poem.good to see you back 😍

  2. Happy to know ur experience about vipasana, feel being a part of it through yaad aavse.🙂

  3. Yaad avshshe tamri sathe vitavala 10 divas, tamari akho , smile, dress, straight hair, tamari style khub yaad avashe, I wanted to write more but not a writer like u luv u always

  4. Yes that 10 days is amazing and miss everyone positive attitude towards each other and for self

  5. Well said!!

    Looking forward to hear how your perspectives and perceptions have evolved 🙇🏽‍♂️

  6. I have never thought of this.. that vipassyana can be a topic to write on.. you presented it with so much ease.. thank you..

Leave a reply